FANDOM


Big Comic SpiritsBob JonesCapítulo 1
Capítulo 10Capítulo 11Capítulo 12
Capítulo 13Capítulo 14Capítulo 15
Capítulo 16Capítulo 17Capítulo 18
Capítulo 19Capítulo 2Capítulo 20
Capítulo 21Capítulo 22Capítulo 23
Capítulo 24Capítulo 25Capítulo 26
Capítulo 27Capítulo 28Capítulo 29
Capítulo 3Capítulo 30Capítulo 31
Capítulo 32Capítulo 33Capítulo 34
Capítulo 35Capítulo 36Capítulo 4
Capítulo 5Capítulo 6Capítulo 7
Capítulo 8Capítulo 9Editorial Panini
Hideo SuzukiHiromi HayakariI Am a Hero
Kengo HanazawaKoroi NakataKurusu
Masakazu TamuraMatsuoNorma Editorial
ShogakukanTetsuko KurokawaTsugumi Oda
Wiki I Am a HeroYajima
Archivo:0B6FB0E8-852A-4FEF-A0FB-85D2565C6DA1-1510-00000253EBDF49CD.jpegArchivo:Capítulo 1.pngArchivo:Capítulo 10.png
Archivo:Capítulo 11.pngArchivo:Capítulo 12.pngArchivo:Capítulo 13.png
Archivo:Capítulo 14.pngArchivo:Capítulo 15.pngArchivo:Capítulo 16.png
Archivo:Capítulo 17.pngArchivo:Capítulo 18.pngArchivo:Capítulo 19.png
Archivo:Capítulo 2.pngArchivo:Capítulo 20.pngArchivo:Capítulo 21.png
Archivo:Capítulo 22.pngArchivo:Capítulo 23.pngArchivo:Capítulo 24.png
Archivo:Capítulo 25.pngArchivo:Capítulo 26.pngArchivo:Capítulo 27.png
Archivo:Capítulo 28.pngArchivo:Capítulo 29.pngArchivo:Capítulo 3.png
Archivo:Capítulo 30.pngArchivo:Capítulo 31.pngArchivo:Capítulo 4.png
Archivo:Capítulo 5.pngArchivo:Capítulo 6.pngArchivo:Capítulo 7.png
Archivo:Capítulo 8.pngArchivo:Capítulo 9.pngArchivo:Destacado.png
Archivo:Ejemplo.jpgArchivo:Favicon.icoArchivo:Forum new.gif
Archivo:Hideo.pngArchivo:Hiromi.pngArchivo:I Am a Hero volumen 1.png
Archivo:Kengo.pngArchivo:Kurusu.pngArchivo:Nakata.png
Archivo:Oda.jpgArchivo:Tetsuko Kurokawa.pngArchivo:Tetsuko Zombi.png
Archivo:Tetsuko hace 3 años.pngArchivo:Wiki-backgroundArchivo:Wiki-wordmark.png
Archivo:Wikis in Plain EnglishArchivo:Yamija.pngArchivo:¿Que és un wiki?